Dnes je sobota, 16.decembra 2017 - 07:56:52

Meniny má Albína SK

Úradná tabula

09.09.2014

Fotogaléria k článku


Dokumenty na stiahnutie

  Dodatok č.1 ku kúpnej zmluvy č. Vinica/2017
  Vyhlásenie voľby na funkciu HK Obce Vinica
  Dodatok č. 4 k poistnej zmluve
  Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č.001/2015
  Dodatok č.1 ku Kúpnej Zmluve Vinica 2017
  Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č.3/2014
  Dodatok č.2 ku kúpnej Zmluve FAAC-Vinica
  Dodatok č.2 ku Kúpnej Zmluve č. Vinica/2017
  Dodatok č.2 ku Kúpnej Zmluveč.001/2015
  Dodatok č.3 k poistnej zmluve 8.bj. Vinica
  Dodatok zmluvy Krajča
  Dodatokč.2 k poistnej zmluve-8bj Vinica
  I.úprava rozpočtu obce Vinica a ZŠ na rok 2015
  II.úprava rozpočtu na rok 2016
  II.úprava rozpočtu obce Vinica za rok 2016
  info template Vinica-Ipolynyék
  Informácie
  Ipolynyék onkormányzatának ulése 2016.9.30
  Kúpna Segeč 2017
  Kúpna zmluca Csáki Edina
  Kúpna zmluva Annus
  Kúpna zmluva Attila Kelemen
  Kúpna zmluva Balíková Margita-Obec Vinica
  Kúpna zmluva č. 002/2015, uznesenie
  Kúpna zmluva č.Vinica/2017
  Kúpna zmluva F.A.A.C- Obec Vinica
  Kúpna zmluva Irena Segečová
  Kúpna Zmluva Jusztin
  Kúpna zmluva Kázmér
  Kúpna zmluva Krajča
  Kúpna zmluva Kušický
  kúpna zmluva Medveová
  Kúpna zmluva Mladostav s.r.o.- Vinica nájomné byty
  Kúpna zmluva Šiket Jozef-Obec Vinica
  Kúpna zmluva Takács Alexander
  Kúpna zmluva Zsigmond Karol a manželka
  Meghívó-Onkorményzati ulés 2017.07.03
  Nájomná zmluva MMB Gold
  Návrh rozpočtu obce Vinica na rok 2018
  Návrh VZN o miest.dan.na rok 2018
  Návrh VZN o miestnych daniach a poplatkov 2016
  Návrh VZN o určení výšky príspevku
  Návrh záverečný úžet Obce Vinica 2016
  Nové logo RRA
  Plagát po realizácií-Verejné osvetlenie
  Plán HK obce Vinica na II.polrok 2017
  Plán kč HK obcew Vinica na II.polrok 2015
  Plán KČ HK na I.polrok 2016 Vinica
  Plán KČ HK obce Vinica na I.polrok 2017
  Plnenei rozpočtu Obce Vinica na rok 2015
  Plnenie rozpočtu obce k 30.06.2015
  Plnenie rozpočtu obce Vinica k 30.06.2017
  Plnenie rozpočtu obce VINICA na rok 2016
  Pozvánka na zas. OZ Vinica 20.11.2017
  Pozvánka na zasadnuti OZ dna 14.3.2016
  Pozvánka na zasadnutie OZ 14.12.2015
  Pozvánka na zasadnutie OZ Vinica 6.3.2017
  Pozvánka na zasadnutie OZ vo Vinici 12.12.2016
  Prevod majetku František Nagypál-Obec Vinica
  Rozpočet obce Vinica a ZŠ na rok 2016
  Schválený rpzpočet obce Vinica na rok 2017
  Správa nezávislého auditora za rok 2014
  Uzneseni e OZ vo Vinici 2017
  Uznesenia OZ Vinica zo dňa 18.9.2017
  Uznesenia prijaté na zasadnutí OZ dňa 14.12.2015
  Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 6.03.2015
  Uznesenia zo zasadnutia OZ Vinica zo dňa 6.8.2015
  Uznesenie 26-2015
  Uznesenie 27-36
  Uznesenie OZ obce Vinica zo dňa 12.12.2016
  Uznesenie Oz Vinica 3.7.2017
  Uznesenie OZ vo Vinici 2017 marec
  Uznesenie OZ vo Vinici dňa 15.3.2017
  uznesenie OZ zo dňa 30.09.2016
  Uznesenie prijaté na 6. zasadnutí OZ Vinica
  Uznesenie zo 7.zasad.OZ Vinica
  Viacročný rozpočet 2018-2020 Obce Vinica
  Výberové konanie ZŠ BB s VJM Vinica
  VZN 1/2015 o VO
  VZN o miestnych daňiach na rok 2017
  VZN-Trhový poriadok Obce Vinica
  VZNč.2/2016 o odpadoch
  Záložná zmluva č.0148-PRB/2014/Z
  Záložná zmluva č.600/548/2014
  Zámenná zmluva
  Zasadnutie OZ vo Vinici 17.6.2016
  zasadnutie OZ Vinica dňa22.8.2016
  Záverečný účet obce Vinica a ZŠ na rok 214
  Záverečný účet obce Vinica na rok 2016-Návrh
  Zmluva Cleerio-Obec Vinica
  Zmluva č. 11214808U03 Environfiond
  Zmluva Farkaš Ladislav-Obec Vinica
  Zmluva o bežnom účte Prima Bankaa a.s.
  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na kúpu bytov F.A.A.C. Consulting, s.r.o.
  Zmluva o dielo č 44/2015 Make Technology
  Zmluva o dielo-RENAK,s.r.o.
  Zmluva o dodávke plynu 1
  Zmluva o dodávke plynu 2
  Zmluva o dodávke plynu 4
  Zmluva o dodívke plynu 3
  Zmluva o nájme nehnuteľnosti
  Zmluva o termínovanom úveru č. 76/001/16 Prima Banka Slovensko
  Zmluva Obec Vinica-Kiss Gabriel
  Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Vinica
  Zmluva o spolupráci-opatrovateľská služba
  Plán KČ HK na II. polrok 2014
  VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o výške a spôsobe úhrad za poskytované sociálne služby č. 4/2014
  Schválený rozpočet obce Vinica a ZŠ na rok 2015
  uznesenie 1/I-2014
  VZN č.2 o sťažnostiach
  VZN 6/2014
  uznesenia z ustanovujúceho zasadnita OZ Vinica
  Uznesenia zo zasad.7.11.2014
  VZN 5/2014 o miestnych daniach a poplat.
  Oznam v zmysle § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
  Schválený rozpočet 2014 - príjmy a výdavky
  Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Číslo zmluvy: KaHR-22VS-1001/0201/33
  Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí NFP od Min.Pôdohospodárstva SR na revitalizáciu centrálnej zóny
  Equus Vinica -Čo urobiť keď zaznie siréna mimo doby pravidelného preskúšania!
  Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti
  Plán kontrolnej činnosti HK obce Vinica na I. polrok 2014
  Viacročný rozpočet 2014,2015,2016
  Všeobecne Zväzného Nariadenia obce Vinica č. 1/2014 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou (31.01.2014)
  audítorské služby
  dodatok č. 3 k Zmluve o splátkovom úvere č. 4001/14/017
  dodatok č.1 k združ.poist.zmluve
  dodatok č.1 k Zmluve o výstavbe bytového domu
  dodatok č.1.k zmluve o dielo č.2014/008
  faktúry jún
  faktúry máj
  Információk
  informačná povinnosť pre občanov
  informačný plagát-dodatku č.2 Verejné osvetlenie
  kúpna zmluva - Kelemen
  Kúpna zmluva Súth Kristián
  kúpna zmluva- Gulová
  Plán činnosti HK na I.polrok 2015
  plnenie rozpočtu k 30.6.2014
  počet obyvateľov - voľby
  telekom zmluva
  uznesenia 6. zas.
  uznesenie - 13.6.2014
  Združená poistná zmluva
  Zmluva o budúcej zmluve-Mladostav spol.s.r.o.
  Zmluva o nájme MONAGRO s.r.o.
  kupna_zmluva.pdf
  Scan0020.pdf
  Scan0020.pdf
  Scan0020.pdf
  Scan0020.pdf
  Scan0020.pdf
  Uznesenie_obecneho_zastupitelstva__zo_dna_17_6_2016.pdf