Dnes je utorok, 24.októbra 2017 - 13:09:32

Meniny má Kvetoslava SK

Všeobecné závazné nariadenia (VZN)

Dokumenty na stiahnutie

  VZN č. 2/2911 o poskytovaní jednorázovej fin.pomoci a fin. príspevku pri narodení dieťaťa
  Všeobecne záväzné nariadenie o postupe pri vybavovaní sťažností a petícií v podmienkach samosprávy Obce Vinica
  VZN č. 1/2011 - o prevádzkovaní ČOV vo Vinici
  VZN č. 3/2011 o všetkých miestnych daniach a miestnom popl.za komunálne odpady na rok 2012
  VZN č. 3/2011 o všetkých miestnych daniach a miestnom popl.za komunálne odpady na rok 2012
  VZN č. 3/2012 o všetkých miestnych daniach a miestnom popl.za komunálne odpady na rok 2013
  VZN č. 4/2011 obce Vinica o určení miesta a času zápisu detí na rok 2012/2013
  VZN č. 5/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku v obci Vinica
  VZN o držaní psov
  VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 2009
  VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 2010
  VZN o nakladaní s odpadom a o poplatkoch za zber
  VZN o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce
  VZN o poplatkoch za úkony
  VZN o používaní a ochrane verejného priestranstva
  VZN o používaní jazyka národnostných menšín
  VZN o prevádzkovaní ČOV vo Vinici
  VZN o prevádzkovaní ČOV vo Vinici
  VZN o spôsobe vykonania miestneho referenda
  VZN o stanoveni podmienok prenajimania obecných nájomných bytov
  VZN o trhovom poriadku
  VZN o udeľovaní čestného občianstva
  VZN o určení miesta a času zápisu detí na rok 2011/2012
  VZN o určení školského obvodu
  VZN o určení výšky dotácie pre škol.zariadenia na r.2011
  VZN o určení výšky dotácie pre školské zariadenia
  VZN o určení výšky príspevku rodiča na činnosť školy a škol.zariadenia
  VZN o všetkých miestnych daniach na rok 2011
  VZN o vylepení volebných plagátov